Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie  Biegłych.

 

 

 

 

Biegły sądowy / biegły ad hoc / ekspert i rzeczoznawca ponoszą odpowiedzialność za wydaną ekspertyzę (opinię) wobec: organu procesowego oraz osób, których ta ekspertyza (opinia) dotyczy. Kodeks Cywilny definiuje odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych; za szkody majątkowe (art. 414 KC) oraz za szkody niemajątkowe (np. naruszenie dóbr osobistych, art. 24 i 448 KC). To biegły odpowiada osobiście za wykonywane przez siebie czynności i fakt, iż wydanie opinii biegłemu zleca sąd czy też inny organ, nie oznacza, że sąd lub inny organ przejmuje tę odpowiedzialność. Na odpowiedzialność biegłego nie wpływa również prawidłowość orzeczenia wydanego w sprawie, w której była wykorzystywana dana opinia. Coraz częściej biegli niezależnie od rzetelności i staranności wykonanej opinii, są narażani na ryzyko pozwania przez stronę niezadowoloną z ekspertyzy lub opinii i ponoszenia z tego tytułu kosztów sądowych, w tym reprezentacji przez pełnomocnika procesowego (adwokata, radcę prawnego), a w przypadku przegranego procesu wypłaty niemałych nieraz kwot na rzecz powoda.

W odpowiedzi na potrzeby środowiska biegłych, ekspertów i rzeczoznawców zostało przygotowane Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej UNIQA TU S.A. 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

 

- Przedmiotem ubezpieczenia jest zawodowa odpowiedzialność cywilna osób pełniących funkcję biegłego sądowego oraz ekspertów (w tym rzeczoznawców) w związku z wykonywaniem Ubezpieczonej działalności.

- Odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

- Odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu roszczeń zwrotnych Skarbu Państwa w związku z naprawieniem szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę w związku z niesłusznym skazaniem, zastosowaniem środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłusznym zatrzymaniem lub tymczasowym aresztowaniem osoby trzeciej (na podst. Art. 557 k.p.k.).

- Koszty ochrony prawnej - koszty wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku roszczeń zasadnych i niezasadnych. Są to uzasadnione wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe i inne niezbędne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności ubezpieczonego.

- Szkody w rzeczach należących do Osób Trzecich: wyrządzonych w związku z wykonywaniem działalności Ubezpieczonego prowadzonej przy użyciu tych rzeczy, kiedy stanowią przedmiot tej działalności (np. ekspertyza), jeżeli były przechowywane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem wymienionej działalności.

 

 

 

 

Możliwe warianty ubezpieczenia :

 

I Wariant

Składka roczna 450,00 zł

II Wariant

Składka roczna 600,00 zł

III Wariant
Składka roczna 900,00 zł

Suma ubezpieczenia 250.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
   Limit dla kosztów  ochrony prawnej: 250.000 PLN
   Klauzula szkód w rzeczach pod kontrolą – w ramach limitu dla OC

Suma ubezpieczenia  500.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
   Limit dla kosztów  ochrony prawnej: 500.000 PLN
 Sublimit dla szkód w rzeczach pod kontrolą: 300.000 PLN na jeden
   i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
   Limit dla kosztów ochrony prawnej: 1.000.000 PLN
   Sublimit dla szkód w rzeczach pod kontrolą: 300.000 PLN na jeden
   i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

*w razie potrzeby dostosowania warunków oferty prosimy o kontakt na adres e-mail

 

 

 

Poniżej zamieszczamy wniosek, którego wypełnienie jest niezbędne do uzyskania ochrony, oraz pozostałe dokumenty, z którymi należy się zapoznać.

 

 

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy:

 

- pobrać pakiet dokumentów klikając na ikonę umieszczoną po prawej stronie

- rozpakować plik .zip, zapoznać się z załączonymi dokumentami

- wypełnić wniosek ubezpieczeniowy

- opłacić składkę na nr konta wskazany we wniosku

- odesłać skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku na adres ocbs@acmepartners.pl

 

Po opłaceniu składki polisa zostanie przesłana na adres mail, z którego wysłany został wniosek.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anetą Jakubczak nr tel. + 48 609 816 112

 

Poniżej zamieszczamy poszczególne dokumenty:

 

- Oferta

- Warunki ubezpieczenia

- Klauzula szkody rzeczowe i osobowe

- Klauzula szkody w rzeczach pod kontrolą

- Karta produktu

- RODO

- Informacja o agencie

- Wniosek